Posts tagged ‘Think tanks’

20.11.2011

Xây Dựng Lực Lượng Think Tanks Để Phát Triển

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Lương Hải Khôi
@IVNF

Think tanks không phải là sở hữu riêng của các chính khách. Think tanks là hiện tượng phổ biến của “xã hội công dân”. Trong những xã hội có một nền văn hóa dân chủ phát triển cao, các nhóm lợi ích hùng mạnh sẽ không thể triệt hạ các nhóm yếu hơn bằng những trò đê hạ.
* Trung Quốc khôn khéo trọng dụng cố vấn độc lập.
* Ảnh hưởng của cố vấn với các nhân vật chủ chốt.
Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng

read more »