Năm thứ ba, 2013-2014 Chương trình thách đố cộng hưởng của VASF-CESR

bởi tuonglaivietnam

Ngày 30 tháng 8, 2013

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network

Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ Hướng về Việt Nam (NGOs)

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

Tin Loan Báo

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai quỹ từ thiện của một gia đình người Mỹ gốc Việt đã cố gắng dành dụm tiền trong suốt cuộc đời để giúp người Việt kém may mắn. VASF-CESR loan báo chương trình thách đố/cộng hưởng năm thứ ba, 2013-2014, là sẽ đóng góp với các NGOs và nhóm người hoặc cá nhân đang hoạt động giúp đồng bào Việt Nam.

Chúng tôi sẽ thách đố/cộng hưởng từ 1 đến 10 ngàn USD vào chương trình của quí vị nếu chương trình đó cũng hợp với hoài bão của chúng tôi và nếu quí vị chấp nhận tinh thần thách đố/cộng hưởng là làm nhiều hơn năm ngoái trong việc giúp đồng bào có nhu cầu. Tiền sẽ gửi tới quí vị hội đủ điều kiện trước ngày 31 tháng 12, 2013. Trong năm thứ nhất, chúng tôi đóng góp 378,000 USD với 41 hội từ thiện. Trong năm thứ hai, 376,200 USD với 49 hội. Tổng ngân khoản lần này là 400 ngàn USD.

Điều Kiện Tham Dự

Các đơn nhận thách đố/cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

 1. Đã giúp người Việt kém kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
 2. Có thể tìm kiếm thêm tiền “mới” hoặc đóng góp “mới” nhiều hơn năm 2013. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
 3. Sẽ không dùng tiền của VASF-CESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình thì được phép.
 4. Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 31 tháng 10 năm 2013, 24:00 (giờ California). Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét.

Ai có thể nhận “thách đố/cộng hưởng”?

 • Hội từ thiện hoặc giáo dục phi chính phủ (non-governmental organization—NGO) tại bất cứ nơi nào đã và đang làm việc từ thiện hoặc giáo dục với mục đích giúp người Việt ngày nay hoặc trong tương lai thực hiện phần nào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà VASF-CESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Bẩy yếu tố này là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (học vấn, việc làm), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường và an ninh cơ chế.
 • Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp người Việt có nhu cầu.

Ai không thể nhận sự đóng góp này?

 • Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc có liên hệ mật thiết với chính phủ.
 • Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi chúng tôi là có màu sắc chính trị.
 • Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong chương trình hai năm qua.

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 10 trang, chữ theo chuẩn font 10, các hàng cách nhau 1.5 dòng và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:

 1. Hội đủ các điều kiện
 • Đã và đang giúp người Việt có nhu cầu;
 • Có thể cộng hưởng bằng tiền “mới” hoặc tài vật, hoặc công sức “nhiều hơn” năm 2013 với kết quả đạt tỉ lệ chí ít là 1:1. (chú ý: có thể dùng điều kiện này đi quyên thêm tiền và công sức thiện nguyện cho chương trình của bạn!);
 • Không phải do chính phủ lập ra hoặc hoạt động theo chỉ thị của chính phủ;
 • Không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người.);
 • Đơn và các dữ kiện trên phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã làm việc hơn một năm với hoạt động của bạn. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong cộng đồng.
 1. Diễn tả tổ chức và hoạt động

Xin diễn tả tổ chức và chương trình cho chính xác. Xin viết mới cho hợp với chương trình “thách đố/cộng hưởng” này. Xin liệt kê địa chỉ của trụ sở và tên các người chủ chốt các chương trình, cùng là thành quả đã tạo được. Các tài liệu in sẵn chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 10 trang dùng bất cứ font nào. Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn.

 1. Thành tích với chương trình VASF-CESR

Nếu bạn được VASF-CESR đóng góp trong các năm qua (2012 và 2013), diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa và lời yêu cầu của VASF-CESR. Bạn sẽ bị loại nếu thiếu phần này, trừ phi bạn chưa bao giờ được nhận thách đố/cộng hưởng của VASF-CESR.

 1. Diễn tả bạn cần có đóng góp trong năm 2014
 • Diễn tả chương trình sẽ làm tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASF-CESR.
 • Diễn tả giúp người có nhu cầu cách nào cho có hiệu quả và còn khuyến khích họ tự lập và bảo trọng quyền con người.
 • Diễn tả cách đang/sẽ gây quỹ để hội điều kiện của “thách đố/cộng hưởng”. (Chú ý: “mới” có nghĩa là nhiều hơn năm 2013.) Việc quy công sức ra tiền phải làm cho rõ ràng, hợp với hoàn cảnh địa phương, hợp lý trong công tác làm việc nhân đạo. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.
 • Phải bao gồm một trang kế toán về tiền bạc và dự tính ngân sách gồm ba cột cho các năm 2012, 2013 và dự tính cho năm 2014. (Xem mẫu trong phụ lục A.)
 • Diễn tả cách kiểm tra và người kiểm tra vì đó là rất quan trọng trong việc xác minh tính cách trong sáng và minh bạch của việc sử dụng tiền cho công ích.
 1. Hai (2) thư xác nhận

Phải có thư ngắn gọn của hai nhân sĩ đáng kính (mỗi người một trang) xác nhận là (a) đã quen biết người nộp đơn, tổ chức và chương trình giúp đồng bào trên một năm và (b) đã duyệt xét đơn cùng dữ kiện. Cần đính kèm tiểu sử ngắn gọn một trang của mỗi nhân sĩ. Thư và tiểu sử của nhân sĩ không tính vào số hạn “10+10” trang của đơn.

Người trong tổ chức như Hội đồng Quản Trị không được viết thư này vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay.

Đơn nào là ưu tiên?

Chúng tôi mong muốn khuyến khích và cộng hưởng với bạn giúp người có nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước Việt Nam.

 • Ưu tiên là công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp người có nhu cầu.
 • Ưu tiên là cộng tác với nhau để có hiệu quả cao hơn.
 • Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội NGO ngoài nước cộng tác với những nhóm thiện nguyện trong nước.
 • Chúng tôi miễn xét đơn của những tổ chức chính trị hoặc có liên quan mật thiết với chính phủ.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, có ít người và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng bạn. Bạn cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã nhận thách đố/cộng hưởng năm 2012 hoặc 2013. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với các hội này.

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011 và 2012 (phát cho năm 2012 và 2013) nhiều đơn bị bác vì viết cẩu thả hoặc không chú trọng tới các điều kiện liệt trên. Vì thế, trước khi gửi đơn, bạn nên để ý những chi tiết sau:

 • Đơn có nộp để VASF-CESR nhận được trước giờ 24:00 (giờ California) ngày 31 tháng 10, 2013 không?
 • Đơn có giới hạn 10 trang trong phần chính, font 10, dòng cách nhau 1.5 không?
 • Nếu có phụ bản, thì nó có dưới 10 trang không?
 • Đơn có viết cẩn thận, không lỗi chính tả, không tuyên bố bừa bãi và không có dữ kiện rỏm?
 • Đơn có diễn tả bạn đã làm gì với số tiền thách đố/cộng hưởng của VASF-CESR trong những năm 2012 và 2013?
 • Đơn có địa chỉ, tên những người chủ chốt, và các mã số ngân hàng để nhận tiền bằng điện không? (Xem phụ lục A)
 • Đơn có diễn tả cách gây quỹ để đạt điều kiện thách đố/cộng hưởng không?
 • Đơn có qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách phải chăng không?
 • Có thư xác nhận là “chính xác, thành thật” của hai nhân sĩ đáng kính đã duyệt đơn của bạn

VASF và CESR là ai?

Gia đình TS Phùng Liên Đoàn thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997 dùng tiền dành dụm của chính mình để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c)(3).

Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì tới và không nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99% tiền của VASF và CESR là do hai người sáng lập đóng góp; số 1% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.5% kể từ năm 1989.

Trong hơn 20 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương có tên là Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình thay vì chiến tranh và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát mỗi hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của Oak Ridge, bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của chiến tranh tại Pearl Harbor và Hiroshima-Nagasaki. VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng chữ Nôm cộng tác với một học giả Mỹ trong việc giúp sinh viên Việt khảo cứu văn học chữ Nôm.Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001. Nhiều hội NGO bạn đã trao giải thưởng Bác Ái cho VASF.

Trong hơn 15 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong VA-NGO Network giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là CESR đã thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều trăm học bổng mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và giúp hơn 20 ngàn gia đình nghèo sản xuất/ buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện CESR đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. CESR cũng cộng tác với phụ huynh các trường quanh Huế dạy bơi cho 10,000 học sinh trong 10 năm để giảm thiểu nạn chết đuối trong những trận lụt hằng năm tại Huế.  Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation. Nhiều tổ chức và hội thiện nguyện tại Mỹ cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR.

Từ năm 2011, VASF và CESR chủ trương “thách đố/cộng hưởng” với các hội NGO và bạn bè có tâm chí phụng sự xã hội để làm nhiều hơn trong công tác thiện nguyện giúp người Việt có nhu cầu. Năm 2012 chúng tôi đóng góp 318,000 USD cho 41 hội từ thiện. Năm 2013, chúng tôi đóng góp 376,200 USD cho 49 hội từ thiện để họ cộng hưởng với chúng tôi giúp đồng bào kém may mắn.

Kêu gọi thân hữu tiếp tay

Nước Mỹ có một mỹ tục là nuôi cho con cái khôn lớn rồi nếu còn tiền thì làm các việc thiện như giúp trường học cũ hoặc giúp khảo cứu các bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cũng bắt chước họ, nuôi cho con cái để chúng trở thành công dân tự túc và có thể đóng góp cho xã hội. Vì trên đời ai cũng phải chết, chúng tôi mong đem hết tài sản của mình trước khi chết để giúp cho những người kém may mắn hơn. Vì chúng tôi không đủ sức làm việc này trực tiếp và lại rất khâm phục công sức của nhiều người khác làm việc xã hội, cho nên chúng tôi mới nẩy sinh ý tưởng “thách đố/cộng hưởng.”

Với chương trình này, chúng tôi mong có sự đóng góp của nhiều người Việt, nhất là của quí vị đã may mắn nuôi con cháu ăn học thành tài và vì thế nếu có để gia tài cho chúng thì tiền này cũng tiêu pha kém hiệu quả. Đóng góp vào quỹ VASF và CESR theo loại CRUT sẽ được chính phủ Mỹ miễn thuế. Chúng tôi sẽ ưu tiên đề tên quí vị và cộng tác với quí vị làm việc từ thiện theo ý của quí vị. (CRUT—charity remainder unit trust là một dạng cho gia tài nhưng vẫn có quyền lấy ra một số cần thiết cho mỗi năm khi mình còn sống.)

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR. Mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.

Địa chỉ

Địa chỉ điện thư của VASF và CESR được ghi dưới đây.

Hội đồng quản trị VASF-CESR

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com,

 cesr.trustee1@yahoo.com

 

Kính thư,

Phùng Liên Đoàn,

Thành viên HĐQT của VASF và CESR

 

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normale Tabelle”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Phụ Lục B—Appendix B

Tên và địa chỉ của NGOs đã đồng ý cộng hưởng giúp người Việt kém may mắn

Names and points of contacts of NGOs that participated in our 2012-2013 program

 (Chú ý: Chúng tôi đã không nêu tên và địa chỉ của các hội hoặc không đủ điều kiện cộng hưởng, hoặc có tánh cách chính trị, hoặc có vẻ là một bộ phận của chính phủ. Notes: We have not listed names and addresses of people or organizations that did not qualify or have the appearance of being associated with a political agenda or with the government.)

 

 

Hội đồng ý cộng hưởng

 

Tên và địa chỉ liên lạc

Việc làm từ thiện giúp

 người Việt kém may mắn

1. Asian American Center of Santa Clara County (AASC)

 

1735 N. First Street Suite 255 San Jose, CA 95112

MyLinh Pham, mylinhpham1105@yahoo.com

Tel: (408) 347-1151; M: (408) 529-1742

Anti-gang program and parents/ community gang prevention forum in San Jose area. Serve 500 youths exhibiting high-risk behaviors and youths committing intentional acts of violence

2. AssociationVietnamienne Entraide Et Solidarite

(AVNES)

15 Court de Julliotes,#106 94700 Maisons-Alfort

France.  Giang Marc, info@avnes.org;

 

Micro loan, biogas, sawdust hog house

3. BPSOS – Atlanta –  Community Clinic

 

4052 Spalding Hollow, Peachtree Conner, GA 30092

Dr. Dich Nguyen dichnguyen@comcast.net

404-918-8202

Medical screening, diagnostic/lab tests, prescription, and health education for low income Vietnamese community in the greater Atlanta area

4. BPSOS – Atlanta – Mentoring Asian Youth Project

6107 Oakbrook Pkwy, Norcross, GA 30093

Trinh Pham

trinh.pham@bpsos.org; 770-458-6700

 

Helping at-risk youth in the greater Atlanta community

 

5. BPSOS – Bangkok – RCS Initiative

 

160/593 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok, 10500

Atty. Lan Nguyen lan.nguyen@bpsos.org

Tel: 66-84 764 1911

Help for Vietnamese refugees in Thailand in cooperation with Thai humanitarian organization RCS and UN

6. BPSOS – California

 

7431 Bolsa Ave., Ste. 220, Westminster, CA 92683

Tiffany Nguyen Budzinski, tiffany.nguyen@bpsos.org; Tel: 704-248-7431

 

Citizenship instruction program and ESL classes for the VN community in Orange County.

7. Church ATIP-NV

 

Address sensitive

 

Help efforts to fight human trafficking to China and Taiwan

8. Church ATIP-SV

 

Address sensitive

 

Help efforts to fight human trafficking to Cambodia, Malaysia, Taiwan, South Korea

9. BPSOS – Houston

 

11360 Bellaire Blvd, Suite 910, Houston, TX 77072

Vinh Ho vinh.ho@bpsos.org

Tel: 281-530-6888;  M: 832-300-5547

 

Provide job skill development for Communities Against Domestic Violent Program

10. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political

 

Name and address sensitive

 

To support torture victims in Bangkok

11.CAMSA – Malaysia

 

No. 34 Jalan SS 20/26 Damansara Utama Petaling Jaya 47400 Selangor, Malaysia

 Daniel Lo, Country Manager

daniel.lo@bpsos.org; Tel: +60122186051

Legal and physical assistance for Vietnamese laborers and trafficked women in Malaysia

12. CAMSA Hội người di cư và di công tại Đài Loan

 

4F, No. 186, Sec. 1, Zhongshan Rd
Shulin District, New Taipei City 238, Taiwan

Phù Ngọc Thanh  camsa.taiwan@gmail.com

Tel: 886 2 2682-0679

 

Networking Vietnamese brides and  trafficked laborers to provide support to those in need

13. CAMSA in Taiwan  Vietnamese Canadian Centre

 

Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON  K1R 6R6 CANADA

Dr. Can D. Le,  ldcan2006@gmail.com el: (613) 230-8282

Operated under Taipei Women’s Rescue Foundation (TWRF):Justine Wang

Working with professionals to assist victims of trafficking, men and women

 

 

 

 

14. Community Builder Group – Teresa Charities in USA

Góp Một Bàn Tay

 

2505 E Arkansas Ln.Ste 119

Arlington Tx. Michael Dao,CPA , Founder

(817) 501-8345 gop1bantay@yahoo.com

In VN: 118/83/C3  Bach Dang str, Ward 24, Dist Binh Thanh, HCMC; Phó Thị Phương Anh

Tel 09 1969 1922

 

Free English and Computer classes to the poor in Vietnam: Thanh Hoa, Hue, Ben Tre

 

 

15. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political

 

Name and address sensitive

Help for victims of land dis-appropriation

16. Diasporic Vietnamese Artists Network (DVAN)

 

1 Aztec Street, San Francisco, CA 94110

www.dvanonline.com

Isabelle Thuy Pelaud. isabellepelaud@gmail.com

Tel: 415-608-7855

Publish an anthology of women artists in VN diasporas.

 

17. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Mắt cho người nghèo)

 

322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Quách Nguyễn Lan Chi, tranquachi@yahoo.com

ĐT: (84-4) 6299 7130. – Fax: (84-4) 3931 8608

M: 0933 163 988    :

 

Eye surgeries for 700 poor patients  in Vietnam

18. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Tim cho trẻ em nghèo)

 

322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 

Heart surgeries for 40 children in VN

19

Disallowed due to large size and top standing among all organizations

Name and address sensitive

Breath of Life (BOL) program to provide continued positive airway pressure (CPAP) machines to hospitals to care for sick newborn in VN

20. Disallowed due to non-compliant application

 

Name and address sensitive

 

Teach English, give scholarship, and open learning center in VN.

21. Enfants et Développement

214/27H Dien Bien Phu,  Binh Thanh Dist, HCMC

Vincent DOUBRERE, vincent.doubrere@enfantsetdeveloppement.org

Tel: 08-35147263

 Mobile: 0126 554 90 84

Promote access to the existing health, education, family welfare services. Provide tools and information necessary for people in district 8 of HCM city to solve their own problems

22. Disallowed due to being understood as affiliated with the goverment

Name and address sensitive

 

Teach life skills to grade school students with stress gender equality. Very impressive.

23.Friends of Hue Foundation (FHF)

PO  Box 1823

San Jose, CA 95109

Thien Nhien Luong, pres; luongnhi@yahoo.com

Jenny Do, chair; JennyDolaw@yahoo.com

408-915-9299

Campaign to raise fund to maintain the shelter and vocational training facilities for abandoned children in Hue

24. Giving It Back To Kids

 

122 Luong Nhu Hoc street, Hoa Cuong Bac ward, Hai Chau district, Da Nang, VN

Robert robert@givingitbacktokids.org

Tel: 84.511.3622.337

Mobile: 1714.423.3515

Help pregnant girls and single moms to pursue education and to lead a self reliant life

25. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDM)

 

1724 Crystal Ridge Court, Riverside, CA 92506

Tel: 951.784.7406, Fax: 951.784.7409

4343 Market Street, Riverside, CA 92501

Vien D. Doan, D.O. drdoan@gsmdm.org

Healthcare and facilities in Cao Bang

Train snf provide life changing surgicalcare

26. Disallowed due to duplication of TTKKTL at the same location

Name and address sensitive

Provide microloans, scholarships. Help and train poor and handicapped people in frog breeding.

 

27. Hội Tương thân Tương trợ &Tổ Công tác Tự nguyện Bát tràng

Làng Bát tràng  Xã Bát tràng  Huyện Gia lâm, Hà nội, VN

Lê Văn Dũng ; levandung3010@yahoo.com.

Mobile:  0122 891 2723

 

Build toilets for 19 clans in Bat Trang.

Build public toilets.

Cleanup river banks

Micro-loans

 

  28.Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

 

 

Build fence, gate, and play yard for a primary school

 

 

 

29. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

 

Earth worm breeding

 

30. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government

Name and address sensitive

Training for a self assessment group formed by private citizens to inspect work of contractors working on government projects

31. Institute for Civic Education in VietNam (ICEVN)

 

9888 Bissonnet St. Suite 660

Houston, TX  77036

Truong Duy Nong,  truongnong@icenv.org 

Phone: (713) 271-2728

Provide on-line courses and workshops on leadership, entrepreneurship, and civic educationfor students, teachers, and young professionals residing in Vietnam.

32. Disallowed due to understanding as political

Name and address sensitive

Assistance to political prisoners

33. Kids Without Borders

 

Sơn Michael Phạmsmp@kidswithnoborders.org

P.O. Box 24,Bellevue, WA 98009

(423) 836-5354; M 206-484-4830

Support and build capacity for Teach Me to Fish program to help underserved children to be self reliant

34. KhoaHocNet

 

Phuong Ton; tonwordpress@gmail.com

Scholarships to poor college and high school students in Vietnam

35. Know One Teach One  (KOTO Vietnam)

 

KOTO Saigon Training Centre

829 Huynh Tan Phat Street, District 7, HCMC

Tel: 84 8 3773 8577; kotosaigon@koto.com.au

Cameron Hancock, Welfare Dir, KOTO Intnl

 

 

 

cameron.hancock@koto.com.au

Sponsor trainees from disadvantaged backgrounds for the 24 month hospitality training, life skills;English language at KOTO restaurants in Hanoi and Saigon. 

36. Mai Tâm Shelter

 

23 đường 15, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Tel: +84 8 62833010;  maitamcenter@yahoo.com

Dr. Robert E. Morris,morriskwt@yahoo.com

Fr. John Phuong Dinh Toai, jtoaimi@yahoo.com

Tel: +84 8 39330183; M: +84 908603503

Clinical, nutritional, educational, child protection, socio-psychological help for Orphans and Vulnerable Children affected by HIV/AIDS) and their mothers.

37. Martino-Orphans

 

Giáo xứ Quần Lạc, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Viet Nam

Linh mục Giuse Phạm Đức Tiến martinoorphan@gmail.com; ĐT: 094 441 4027

Provide support on education for 40 children 10-18 years old at the orphanage and production farm. Purchase furniture for classroom and center.

38. National Organization of Vietnamese American Leaders (NOVAL-DFW)

2107 Sherry Street, Arlington, TX 76010

Dan M. Trần, dtran@alltaxllc.com

817-459-0771

Support “500 in 5” to empower 500 future leaders in community organizing, political engagement, and economic development.

39. Nhân Ái Clinic

 

Lê Qúy Ngưu và Trần Thị Như Đức,

12 Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Huế.

lequynguu2004@yahoo.com

DT: 0127 800 1337 M: 098 405 744

Provide free medical treatment to the poor, mostly by acupuncture and traditional medicine Needs medical equipments and clinic furniture

40. OneVietnam Network

 

2200 Powell Street, Suite 900

Emeryville, CA 94608

Gwen Uyen Nguyen, Development Director

 unguyen@onevietnam.org; (415) 448-6674

www.onevietnam.org

Support on-line matching grant program to allow donors to create matching grant to their favorite charity and then track the grant’s progress live on-line.

41. Disallowed due to understanding as low priority

Name and address sensitive

 

Using DNA to connect long separated people

42. Pacific Links Foundation

 

Sobrato Center for Nonprofits, 534 Valley Way, Milpitas, CA 95035

Diep Vuongdnvuong@pacificlinks.org

Tel: 510-435-3035;  M: 415-305-7126

To increase the availability and quality of reintegration assistance for returning survival of human trafficking

43. . Disallowed due to possibility if being mis-understood as political

Name and address sensitive

Assistance to prisoners of conscience

44. Project Vietnam Foundation

 

11100 Warner avenue suite 116,

Fountain Valley, CA 92708

Dr.Quynh Kieu, qkieu@projectvietnam.org

(714)641-0850, M (714)724-0850

Support a model project for Clean Water created with local materials and sustainable by local residents and Health Education in Yen Bai province

45. Red Dream project

 

Hanoi, Vietnam

Viviana Lopes vmglopes@gmail.com

Mobile: 01242058409

Continue to support native and foreign professionals in Hanoi help Ta Phin House for Red Dao. Endeavor to provide items for  sustainable bio-dynamic farming and market

46. Scout Council – Vietnam

 

Phạm Thanh Hiệp

10/9 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, HCMC

thanhhiepscout@gmail.com; Ph: 84 8903915160

 

Revive the Scout organization and train new leaders in the northern and Tay Nguyen areas.

47. Disallowed due to questionable technology

Name and address sensitive

 

biomass gasification to reduce offgas pollution at  brick-making communities 

48. Sunflower Mission

 

P.O. Box 1385, Stafford, TX 77497

Quyen Ma Hasenmyer

quyen@sunflowermission.org ;Tel: 713-478-9240

 

Build 10 classrooms &  give 1000 scholarships per year

49. The Compassion Flower (TCF) Hoa Nhân Ái

 

Bích- Ngoc Nguyễn, Treasurer and co-founder

712 Hight Point Loop; San Ramon, CA 94582

nbn.tcf@gmail.com;  tcf.ngo@gmail.com

 

Support underprivileged students in remote villages of Central Viet Nam. Also help trafficked survivors, the sick and the poor

50. Tịnh Đức Nursing Home

Thích Nữ Diệu Thành

Tổ 3 Dân phố, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, Huế,

ĐT: 54.3836083; chuatinhduc.hue@gmail.com

 

Help support 30 elderly people. Build the kitchen using gas. Provide heaters for the old.

51. Disallowed due to non compliant application

Name and address sensitive

 

 

Translate and reproduce books for 10 orphanages.

52. TranNhanTong Academy

98 Chest­nut str #1, Bea­con Hill, Boston, MA 02108

Nguyễn Anh Tuấn / Nguyễn Thúy Hà

tuan_nguyen@hks.harvard.edu /  ha.nguyen@openminds.vn

8572468189; 84 902288999 (Mr. Tuấn)

+84 983841999 (Ms. Hà) 

Promote world peace and peace for Vietnam through reconciliation and cooperation

 

53. Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế ( TTKKTL

9/76 Hùng Vương – TP Huế, Việt Nam

Phan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.com

DT: (84) (054) 3 846 145; HP (84-914019797)

 

Provide green/clean environment and self reliance to the Thuy Xuan kindergarten by planting tree/bushes around the school and grow vegetable garden for foods

54. Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục

 

HT số 22 Bưu điện Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Kim Thoa

tsgtgd@gmail.com; DT: 0916 373 780

Provide some basic books to remote and poor area in VN. Conduct Reading Movement

55. Viet Dreams

 

P.O. Box 360624 Milpitas, CA 95036

Khac-Quan Nguyen

KhacQuan@VietDreams.org; Tel: 408-410-4920

Provide water filtration systems and maintenance for schools and orphanages in Da Nang and Kontum

56. Viet Hope, Inc.

423 Brooklyn Ave., #199, Boston, MA 02215

Lynn Huynh

lynn@viethope.org; Tel: (617) 285 2185

 

Provide scholarships for university students and  maintain a Youth Development Program and VN

57. Viet Kids

 

17130 San Mateo Street, Unit B12

Fountain Valley, CA 92708

helpthevietkids@gmail.com

Nguyễn Hữu Bảo Quốc; ĐT: 714-442-4993

 

Provide scholarships for poor and handicapped children in VN

58. Vietnam Health, Education and Literature Projects (VNHELP)

500 E. Calaveras Blvd, # 235, Milpitas, CA 95035

Thu Anh Do, Executive Director

thu@vnhelp.org; Tel (408) 586 – 8100

Continue motorbike vocational training program to help young men become skilled motorbike mechanics and find steady employment.

 

59. Vietnamese American Cancer Foundation

 

17150 Newhope Street, Ste. #502, Fountain Valley, CA 92708

Becky Nguyen, Exec Dir.; beckynguyen@vacf.org

Tel: 714.751.5805; M: 714.392.3836

 

To provide temporary, emergency financial assistance to disadvantaged cancer patients in Orange County community.

Develop “Ask the Doctor” website

60. Disallowed due to non-compliant application

Name and address sensitive

 

Teaching English through the Internet to refugees in Thailand and people inside Vietnam

61. Vietnamese American Foundation (VAF)

 

1117 Herkimer, Houston, TX 77008

Nguyễn Đạc Thành, tdn.vaf@gmail.com

 

Find and return remains of former VNCH officers who died in captivity. Renovate Bien Hoa Cemetery and Memorial

62.Vietnamese American NGO Network

 (VA-NGO)

VA-NGO.net

Dr Quynh Kieu, pres., Cathy Lam, principal contact

cathylam@va-ngo.org

(714-330-3589)

Network Vietnamese American NGOs to be connected and efficient. Campaign to raise funds for VA-NGO Health Education Initiative program in VN

63. Disallowed due to understanding of using grant money as G&A activities

Name and address sensitive

 

 

Develop future leaders in the Vietnamese community in Canada in 7 major cities

64. Disallowed due to non-compliant application.

 

Name and address sensitive

 

To support disadvantaged youths to attend VN-focused summer camp.

65. Vietnamese Friendship Association

7101 Martin Luther King Jr. Way South, Suite #212, Seattle, WA 98118

Office Tel: 206-760-1573

 Vu Le  vu.le@vfaseattle.org; 206-802-5500

James Hong james.hong@vfaseattle.org

 253-234-4393

 

Support Community Action Research and Empowerment (CARE) Project to develop a new generation of Vietnamese youth to participate in the mainstream. Provide information about the community in King County, WA

66. Disallowed due to non-compliant application

 

Name and address sensitive

 

Support Sunday tutoring of Math and English for the youths from low income families in the community.

 

67. Wildflower Home

 

Michael and Elizabeth Thaibinh

228 Moo 4, Ban Pa Bong
T. Maekhue, A. Doi Saket,
Chiang Mai 50220 Thailand

elizabeth_michael@wildflowerhome.net

 

Support Vietnamese refugees in Chiang Mai, Thailand with food, shelter, clothing and health care. Provide education & job assistance.

68. Disallowed due to possibility if being mis-understood as political

 

Name and address sensitive

 

Assist certain refugees and their friends inside VN to learn and practice features of a civil society.

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normale Tabelle”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Phụ Bản A

DÀN BÀI KIỂU MẪU

 

Ngày: ___________________________

Tên của tổ chức hoặc nhóm ___________________________

Địa chỉ:_____________________                                               

Địa chỉ Email ___________________

Tên người làm đơn _____________________                            Địa chỉ Email ___________________

Điện thoại: ___________                                                           Điện thoại lưu động (nếu có) _______

____________________________________________________________________________________

 

Hội đủ điều kiện

1.   * Đã làm việc thiện nguyện giúp người Việt từ năm _____(Xem trang ___)

2.  * Có thể tìm quỹ hoặc người tình nguyện làm việc có giá trị bằng hoặc nhiều hơn số tiền trợ cấp     (xem trang ___)

2.   * Sẽ không dùng tiền hỗ trợ làm kinh phí giấy tờ và giao dịch (xem trang ___)

3.   * Ngày tháng hôm gửi đơn (giữa 15/10/12 và15/ 11/15/2012, giCalifornia

____________________________________________________________________________________

 

Diễn tả hội/nhóm người/cá nhân làm việc và chương trình từ thiện

 

Tên

Công việc thiện nguyện bắt đầu như thế nào?

Công việc này có được cộng đồng, hoặc cơ quan nào, hoặc chính phủ nào công nhận không?

Những người chủ chốt là ai?

Thực địa của công tác

Diễn tả các chương trình

Có cộng tác với hội bạn nào không (ưu tiên cao nhất là người trong nước cộng tác với NGO ngoài nước VN)?

Ai là người được hưởng thụ?

Liệt kê và diễn tả những kết quả đã thu lượm được

Nếu có phụ bản thì tóm tắt nó diễn tả những gì

Hoạch toán thu chi trong ba năm và năm 2013 nếu có hỗ trợ (hoạch toán không rõ ràng thì bị coi là không minh bạch và không cẩn trọng)

 

 

Chú ý: Tiền có thể tính bằng USD hay VNĐ

2010

(đã có thực)

2011

(đã có thực)

2012

(phỏng tính cho tới cuối năm)

2013

(nếu có tiền VASF/CESR hỗ trợ)

Nguồn tài chính

·      Nguồn 1

·      Nguồn 2

·     

TỔNG

 

 

 

 

Chi

·      Lương nhân viên

·      Phí tổn văn phòng

·      Chương trình 1

·      Chương trình 2

·      Chương trình

TỔNG

 

 

 

 

Sô giờ đóng góp không lương qui ra tiền (1 giờ = __ USD)

·      Nhân viên

·      Thân hữu

TỔNG

 

 

 

 

Số người được giúp đỡ

·      Trực tiếp

·      Gián tiếp (gia đình, cộng đồng, trường học…)

 

 

 

 

Ai là người cam đoan các dữ kiện này là trung thực?

·      Người kiểm toán

·      Người đáng kính

 

 

 

 

 

 

Thông tin về tài khoản

·    Chủ tài khoản (tên hội đoàn hoặc cá nhân), tên người lãnh tiền, địa chỉ, số tài khoản

·    Ngân hàng, địa chỉ, SWIFT code, số ABA (nếu có)

·    Ngân hàng trung gian ở Mỹ (Citi Bank, Bank of America, v.v.), địa chỉ, SWIFT code, số ABA

 

Tên, địa chỉ, địa chỉ Email, điện thoại của ba người đáng kính trong cộng đồng viết thư ủng hộ

·       

·        

·     

  

_______________________________________________________________________

  

Chữ ký của người làm đơn

 

Khi ký dưới đây, tôi cam đoan danh dự các dữ liệu là thật và trung thực

 

 Chữ ký            _____________________________________

 

Tên:                   _____________________________________

 

Ngày tháng:       _____________________________________

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: