IVNF – VNCVNTL

Văn Kiện Sáng Lập Viện Nghiên Cứu Việt Nam Tương Lai (IVNF — Institute for Vietnam Future)

Mục Lục

CHƯƠNG I. VIỄN TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, SỨ MẠNG

Điều 1: Viễn tượng

Điều 2: Mục đích

Điều 3: Sứ Mạng

CHƯƠNG II. TÊN, GHI DANH, NỘI QUI, VỐN, TRỤ SỞ

Điều 4: Tên

Điều 5: Ghi Danh

Điều 6: Nội Quy

Điều 7: Vốn/Quỹ

Điều 8: Trụ Sở

CHƯƠNG III.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU VÀ THÀNH VIÊN

Điều 9: Chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của IVNF

9.1 Chức năng

9.2 Nhiệm vụ

9.3 Quyền hạn

Điều 10: Cơ Cấu Tổ Chức

10.1 Hội Đồng Quản Trị

10.1.1 Quyền và trách nhiệm của Chủ Tịch HĐQT

10.1.2 Quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT

10.1.3 Thủ tục họp và ra quyết định

10.2 Ban Điều hành

10.2.1 Viện trưởng

10.2.2 Bộ máy điều hành

10.2.3 Hội viên

10.2.4 Cộng tác viên và tình nguyện viên

10.2.5 Nhân Viên

10.2.6 Quản lý nhân sự

10.2.7 Quản lý mạng và thư khố

10.2.8 Quản lý tài chính

10.3 Ban Cố Vấn (BCV)

10.4. Ban Gây Quỹ (BGQ)

10.5 Ban Thanh Tra (BTT)

Điều 11. Thành Viên , Cộng Tác Viên và Tình Nguyện Viên

CHƯƠNG IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 12: Lĩnh vực hoạt động

Điều 13: Nội quy và Chương Trình hành động

CHƯƠNG V. GIẢI THỂ

Điều 14: Điều kiện giải thể

Điều 15: Thủ tục giải thể

CHƯƠNG VI. THI HÀNH

Điều 16: Tổng số chương và điều

Điều 17: Điều kiện sửa đổi và bổ sung


Văn Kiện Sáng Lập

VIỆN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VIỆT NAM TƯƠNG LAI

(IVNF—Institute for Vietnam Future)

CHƯƠNG I

VIỄN TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, SỨ MẠNG

Điều 1: Viễn tượng

Tầm nhìn của IVNF là thực hiện Giấc Mơ Việt Nam. Đó là xây dựng được một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, văn minh, công bình và giầu mạnh. Viễn tượng của IVNF là vào năm 2100, người Việt sẽ tương đối thực hiện được ước mơ này theo định nghĩa về an ninh của Liên Hiệp Quốc: an ninh kinh tế, thực phẩm, sức khỏe, cá nhân, cộng đồng, môi trường, và chính trị. Các điều kiện này hầu như đã thực hiện ngày nay tại nhiều nước như Hòa Lan, Thụy Điển, Pháp, Nhật, Úc…

Điều 2: Mục đích

Mục đích của IVNF là giúp lãnh đạo và người Việt ngày nay và trong tương lai những thông tin và phương pháp thực hiện các chính sách và hành động về giáo dục, kinh tế, xã hội, quốc phòng, và ngoại giao để đạt được viễn tượng trên một cách bền vững vào năm 2100.

Điều 3: Sứ Mạng

Sứ mạng tự trao của IVNF là cung cấp tài liệu và phương pháp để khuyến khích lãnh đạo và người dân Việt Nam ngày nay và trong tương lai lập chính sách, chương trình, và hoạt động hỗ trợ nhau một cách hệ thống và tối ưu để thực hiện được các mục đích trên.

IVNF tự hạn chế không hoạt động chính trị hoặc tôn giáo mặc dầu vẫn dành quyền nghiên cứu về chính trị và tôn giáo.

CHƯƠNG II

TÊN, GHI DANH, NỘI QUI, VỐN, TRỤ SỞ

Điều 4: Tên

Tên bằng tiếng Việt: Viện Nghiên Cứu Việt Nam Tương Lai

Tên bằng tiếng Anh: Institute for Vietnam Future (IVNF)

Tên bằng các tiếng khác: dịch ra từ hai tên trên.

Viết và gọi tắt: IVNF/ Viện VNF/ VNF Institute

Điều 5: Ghi Danh

IVNF được thành lập tại Hoa Kỳ là một tổ chức phi chính phủ, không vụ lợi, theo quy chế 501 (c) (3) trong luật thuế của Mỹ. IVNF có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản về mọi mặt, chịu trách nhiệm trước pháp luật, có khai báo hàng năm. Người có trách nhiệm ban đầu là ông Phùng Liên Đoàn, người sáng lập, tài trợ, và là Chủ Tịch (CT) Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đầu tiên.

Tại Việt Nam và các nước khác, khi có hoạt động, IVNF sẽ lập văn kiện và ghi danh theo luật pháp bản xứ.

Điều 6: Vốn/Quỹ

Vốn/Quỹ ban đầu của IVNF là một triệu đô la Mỹ ($1,000,000 USD) do ông bà Phùng Liên Đoàn đóng góp. Ông bà Đoàn còn hứa đóng góp cộng hưởng 20% tuần tự cho tới 4 triệu USD nữa trong thời hạn 5 năm kể từ 2/2011, khi người Việt trong và ngoài nước đóng góp được 20 triệu USD hay nhiều hơn (20% x $20 triệu = $4 triệu). Chi tiết về cách đóng góp và ghi nhận minh bạch sẽ được đề cập rõ ràng ở Chương III.

Điều 7: Nội Quy

IVNF sẽ có một văn bản liệt kê các qui định ứng xử trong tổ chức của IVNF và trong xã hội.

Điều 8: Trụ Sở

IVNF có trụ sở tại vùng Washington, D.C., USA, với địa chỉ là 1776 I (Eye) Street, Ninth Floor, Washington, D.C., 20006.

IVNF sẽ thiết lập trụ sở tại Việt Nam khi có điều kiện. IVNF cũng có thể thiết lập các trụ sở khác, hoặc thực tế với địa chỉ rõ ràng, hoặc trong không gian điện tử. Mỗi trụ sở phải có người điều khiển minh bạch, tuân thủ quy chế của IVNF và luật pháp của quốc gia nơi trụ sở đó điều hành. Đặc biệt tại Việt Nam, tùy điều kiện thuận lợi, IVNF sẽ đặt trụ sở tại các trường đại học, với hoài bão đem tầm nhìn, mục đích và phương pháp làm việc của IVNF làm xúc tác thành lập môn học Phát Triển Bền Vững có phát bằng cấp.

CHƯƠNG III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU VÀ THÀNH VIÊN

Điều 9: Chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của IVNF

9.1 Chức năng

 • Nghiên cứu và tư vấn các vấn đề liên quan đến các hoạt động văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, quốc phòng, ngoại giao… để tiến tới việc giúp đại đa số người dân thực hiện Giấc Mơ Việt Nam;
 • Cung ứng các dịch vụ liên quan đến các hoạt động trên;
 • Thông tin, xuất bản theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác với những người và tổ chức trong nước cũng như trên thế giới có tâm huyết giúp người Việt thực hiện Giấc Mơ Việt Nam.

9.2 Nhiệm vụ

 • Thực hiện các chương trình của IVNF;
 • Phân tích và phản biện các chính sách của Việt Nam và quốc tế có liên quan tới Giấc Mơ Việt Nam;
 • In một quyển sách mỗi năm có các đề tài ngắn gọn, để lãnh đạo, học sinh và người dân bình thường có thể đọc và áp dụng;
 • Giúp các tổ chức xã hội công dân thực hiện các chương trình có lợi cho người dân Việt Nam;
 • Thiết lập các quan hệ tốt có lợi cho các chương trình giúp người Việt Nam được hạnh phúc theo 7 yếu tố an ninh do Liên Hiệp Quốc định nghĩa (an ninh kinh tế, an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường, và an ninh chính trị);
 • Khuyến khích, hỗ trợ các đại học trong nước mở môn học về phát triển bền vững và sử dụng các công cụ hiện đại để giúp cho việc hoạch định chính sách phát triển ở mọi cấp có tầm nhìn thực hiện Giấc Mơ Việt Nam.

9.3 Quyền hạn

 • Quyền hoạt động độc lập và tự chủ trong việc tổ chức cơ cấu, sử dụng tài chính, và nhân lực trong phạm vi pháp luật của các quốc gia mà IVNF có hoạt động;
 • Tự chủ ký kết các hợp đồng và dịch vụ nghiên cứu, khoa học, công nghệ, và đào tạo trong phạm vi pháp luật của các quốc gia mà IVNF có hoạt động.

Điều 10: Cơ Cấu Tổ Chức

IVNF có một Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), một Ban Điều Hành (BĐH), một Ban Cố Vấn (BCV), một Ban Gây Quỹ (BGQ) và một Ban Thanh Tra (BTT).

Tất cả các thành viên của IVNF, từ thành viên HĐQT đến nhân viên, đều sử dụng tên thật.

10.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

HĐQT là cơ quan quyền lực cao nhất và có trách nhiệm tối hậu của IVNF. HĐQT có hoàn toàn trách nhiệm và quyền bảo vệ IVNF trước pháp luật.

Thành viên của HĐQT là những người có khả năng và uy tín, đồng ý kê khai rõ ràng tiểu sử và các hoạt động của mình. Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 5 năm và được kết nạp theo đề nghị của các thành viên HĐQT hoặc của các cố vấn, và được HĐQT chấp thuận với trên 50% số phiếu. Thành viên HĐQT không được trả lương nhưng được bồi hoàn phí tổn khi làm việc cho IVNF.

HĐQT có các quyền sau:

 • Quyền thành lập hoặc giải thể IVNF;
 • Quyền soạn thảo, sửa đổi các văn kiện, nội qui, cách làm việc của IVNF. Tuy nhiên, không có quyền sửa đổi viễn tượng, mục đích và sứ mạng nêu trong các Điều 1, 2 và 3, và các tài liệu bảo trì trong văn khố trước ngày có thay đổi;
 • Quyền bổ nhiệm, giám sát và bãi chức Viện Trưởng (VT) và các chức vị chủ chốt khác của IVNF.

HĐQT có các trách nhiệm sau:

 • Trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi và hoạt động của IVNF;
 • Giữ cho IVNF tuân thủ điều lệ và nội qui của IVNF;
 • Gây quỹ, chi tiền cho ngân sách của IVNF, và khai thuế hằng năm;
 • Giữ IVNF luôn luôn trong sáng, làm việc có kết quả tốt về phẩm cũng như về lượng;
 • Lưu trữ hồ sơ về mọi cuộc họp và quyết định của HĐQT.

10.1.1 Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch (CT) HĐQT

Trừ CT HĐQT ban đầu, ông Phùng Liên Đoàn, là người sáng lập, tài trợ IVNF và mời các thành viên ban đầu, các CT kế tiếp phải được bầu với đa số 51% hoăc nhiều hơn của các thành viên của HĐQT. Nhiệm kỳ của CT HĐQT là 5 năm. CT HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo quyết định 2/3 đa số của các thành viên HĐQT trong một cuộc họp kín có ghi chú bởi một thư ký độc lập với mọi thành viên.

CT HĐQT có quyền:

 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp của HĐQT;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT;
 • Thay mặt HĐQT ký các quyết định của HĐQT;
 • Uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác trong HĐQT trong thời gian vắng mặt;
 • Yêu cầu BTT kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến việc quản lý và điều hành IVNF.

CT HĐQT có trách nhiệm:

 • Đại diện HĐQT trong mọi trách nhiệm của HĐQT;
 • Lập chương trình hoạt động của HĐQT;
 • Tổ chức các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của HĐQT. Thành viên vắng mặt phải làm giấy ủy quyền cho một thành viên khác để các quyết định của HĐQT luôn luôn tuân thủ cơ chế họp;
 • Ký các văn bản thành lập, sửa chữa, tu chính được HĐQT chấp thuận.

10.1.2 Quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT

 • Tham gia họp, thảo luận, kiến nghị và bỏ phiếu tại các cuộc họp của HĐQT;
 • Đề nghị thảo luận các vấn đề theo quan sát riêng của thành viên;
 • Được xem toàn thể các văn kiện và chương trình của IVNF;
 • Được tìm cách gây quỹ cho IVFN;
 • Được bồi hoàn phí tổn nhưng không được hưởng lương;
 • Không tiết lộ nội dung các cuộc họp HĐQT nếu không có sự đồng ý của CT HĐQT;
 • Không đại diện cho HĐQT nếu không có sự đồng ý của CT HĐQT;
 • Phải hoàn toàn tuân thủ điều lệ và nội qui của IVNF;
 • Không lợi dụng chức danh là thành viên để làm việc sai trái.

10.1.3 Thủ tục họp và ra quyết định

CT HĐQT quyết định triệu tập cuộc họp của HĐQT bằng cách loan báo tới mọi thành viên lý do, ngày tháng, địa điểm, và thời gian. CT HĐQT chủ tọa cuộc họp. Nội dung của mỗi cuộc họp phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của Chủ Tọa cuộc họp, và ít nhất 1 (một) thành viên HĐQT trực tiếp dự họp. Thành viên HĐQT có thể tham dự từ xa, qua các phương tiện viễn thông, hoặc qua ủy quyền cho một thành viên khác.

Các quyết định của cuộc họp có giá trị pháp lý khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự (kể cả thành viên tham gia từ xa hoặc ủy quyền).

Mọi quyết định của HĐQT đều qua việc bàn cãi và bỏ phiếu. Các quyết định thông thường của HĐQT được thông qua nếu đạt trên 50% số phiếu của mọi thành viên. Các quyết định đặc biệt cần 2/3 số phiếu thuận thì phải loan báo trước.

Trong trường hợp đặc biệt CT có thể ủy quyền cho một thành viên khác của HĐQT thay mình triệu tập và chủ trì cuộc họp.

10.2 Ban Điều hành (BĐH)

BĐH do HĐQT đặt ra và phải làm việc theo kế hoạch và nghị quyết của HĐQT. BĐH thực hiện các quyết định của HĐQT bằng cách hội họp, lập chương trình, tổ chức nghiên cứu, thảo luận, phản biện và phổ biến.

Đứng đầu BĐH là một Viện trưởng (VT) do HĐQT bổ nhiệm. VT có trách nhiệm và quyền tổ chức nhân sự và vật lực để thực hiện các chương trình trong các điều kiện về ngân sách và cách hành sử do HĐQT phê chuẩn. VT và nhân viên BĐH có thể được trả lương và mọi phí tổn khiêm tốn.

10.2.1 Viện trưởng

Quyền của VT:

 • Quyển bổ nhiệm và giải nhiệm nhân viên của BĐH;
 • Quyền thăng chức hoặc giảm chức cho nhân viên BĐH;
 • Quyền lập ra các chương trình và đệ trình lên HĐQT để được chấp thuận;
 • Quyền nhận các dịch vụ có hoặc không có tài trợ sau khi khảo ý HĐQT;
 • Quyền đại diện IVNF liên hệ với các cá nhân hoặc đoàn thể để thực hiện các chương trình của IVNF.

Trách nhiệm của VT:

 • Điều hành cơ cấu và nhân sự để quản lý tốt mọi chương trình;
 • Điều hành IVNF theo các văn kiện do HĐQT tạo lập. Đặc biệt là phải tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc hoạt động, kể cả việc minh bạch, trong sáng, không chính trị, không đảng phái;
 • Thực hiện mọi chương trình an ninh cho nhân viên theo qui định của luật pháp.
 • Báo cáo lên HĐQT hàng Quý hoặc khi có yêu cầu về mọi kết quả và các vấn đề quan trọng trong hoạt động của IVNF;
 • Cộng tác với BGQ, BTT, và các nhóm hướng dẫn trong việc thực hiện các chương trình của IVNF;
 • Thành lập các chương trình và ngân sách vào trước 31 tháng 10 để xin chấp thuận của HĐQT cho năm sau.

10.2.2 Bộ máy điều hành

Bộ máy điều hành của IVNF, nằm dưới sự điều khiển của VT, gồm văn phòng, cơ cấu và nhân sự cũng như dụng cụ cần thiết. Văn phòng có địa chỉ tại Washington, D.C., nhưng cũng có thể làm việc tại bất cứ đâu qua các hệ thống truyền thông hiện đại và tiết kiệm. Cơ cấu gồm ban thư ký, ban mạng và thư khố, và ban kế toán.

BGQ và BTT trực thuộc HĐQT nhưng làm việc chặt chẽ với VT và được VT hỗ trợ các phương tiện cần thiết.

10.2.3 Thành viên

Thành viên của IVNF là người được HĐQT hoặc VT mời và chính thức đồng ý với viễn tượng, sứ mạng và mục đích của IVNF, và có hoạt động ủng hộ các chương trình của IVNF.

10.2.4 Cộng tác viên và tình nguyện viên

Cộng tác viên và tình nguyện viên là những người được BĐH mời và đồng ý làm một hay nhiều việc, trong một thời gian ngắn hay dài, có thù lao hay không có thù lao, nhưng không phải là thành viên của IVNF.

10.2.5 Nhân Viên

Nhân viên là người do IVNF tuyển để làm việc hành chính, chuyên môn. Quan hệ giữa nhân viên và IVNF là quan hệ giữa người lao động và cơ quan sử dụng lao động.

10.2.6 Quản lý nhân sự

Chính sách nhân sự tuân thủ theo qui định của IVNF và của luật pháp. Một số qui định là: nhân viên được hưởng các quyền lợi tối thiểu theo luật pháp của quốc gia nơi nhân viên cư trú; IVNF không phân biệt chủng tộc, nam nữ, tuổi tác, tôn giáo, đảng phái và tôn trọng các quyền con người như Liên Hiệp Quốc tuyên bố; IVNF không dung túng các hành động như mâu thuẫn lợi ích, quấy nhiễu tình dục, gian dối, lạm quyền, biển thủ… trong mọi chương trình của IVNF.

10.2.7 Quản lý mạng và thư khố

IVNF có một mạng lưới điện tử dùng làm công cụ chính liên lạc các việc làm. Mạng lưới này cũng tồn trữ các tài liệu có thể công bố cho nhiều thành viên và công chúng biết việc làm của IVNF. Mạng trưởng làm việc hàng ngày với VT và các nhân viên cũng như cộng tác viên.

10.2.8 Quản lý tài chính

IVNF quản lý tài chính một cách minh bạch và tuân thủ luật pháp. Một số qui định là:

 • Năm tài chính của IVNF bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hằng năm
 • Tiền bạc phải gửi tại một ngân hàng có bảo chứng;
 • Tiền đóng góp của các nhà hảo tâm và hội viên phải có biên nhận và thư cảm ơn;
 • Tiền trong quỹ lâu dài phải được đầu tư một cách cẩn thận, không có quá nhiều rủi ro;
 • Tiền chi quá 500 USD phải có hai chữ ký của các người có trách nhiệm;
 • VT có trách nhiệm về mọi vấn đề tiền bạc trong ngân sách hằng năm;
 • VT có trách nhiệm khai bào thuế má hằng năm để CT HĐQT ký các giấy tờ thuế;
 • CT HĐQT có trách nhiệm mọi vấn đề tiền bạc trong quỹ lâu dài;
 • BGQ có trách nhiệm chuyển giao mau chóng số tiền thu được vào ngân khoản của IVNF và viết thư cho CT HĐQT ký để cảm ơn các ân nhân;
 • BTT có nhiệm vụ giám sát việc quản lý tiền bạc của VT và CT HĐQT.

10.3 Ban Cố Vấn (BCV)

BCV gồm nhiều cố vấn do VT hoặc CT HĐQT mời.

Cố vấn (CV) đưa các ý kiến, giúp duyệt xét, phản biện, đúc kết và phổ biến theo yêu cầu của BĐH hoặc HĐQT, nhưng không có trách nhiệm về phẩm chất cũng như hiệu quả của các chương trình và tài liệu liên quan.

CV được khuyến khích trình bầy tiểu sử minh bạch nhưng không bắt buộc phải hoàn toàn chi tiết như thành viên của HĐQT.

Nhiệm kỳ của CV là theo thư mời của VT hoặc 5 năm. CV của IVNF không có lương nhưng được bồi hoàn phí tổn khi làm việc cho IVNF.

BCV không có lãnh đạo, mà chỉ cố vấn cho IVNF như cá nhân hoặc một số cá nhân trong trường hợp VT kêu gọi.

Quyền của Cố Vấn:

 • Đưa các ý kiến về vấn đề được hỏi;
 • Đưa các ý kiến về bất cứ vấn đề nào CV thấy có lợi cho IVNF;
 • Lãnh đạo các tiểu ban của IVNF khi được bổ nhiệm;
 • Nhận bồi hoàn phí tổn nhưng không có lưong.

Trách nhiệm của Cố Vấn:

 • Tuân thủ mọi điều lệ và nội qui của IVNF;
 • Nói thật, nói thẳng trong các vấn đề phát biểu;
 • Không lợi dụng chức vị Cố Vấn để trục lợi cho cá nhân;
 • Không tuyên bố công khai các việc bàn trong tiến trình cố vấn;
 • Không nói xấu IVNF.

10.4. Ban Gây Quỹ (BGQ)

BGQ gồm những người có tài thuyết phục những người có tài chính và tâm huyết để họ đóng góp cho IVNF. Thành viên (TV) của BGQ do VT đề nghị và HĐQT chấp thuận. TV BGQ sẽ không có lương nhưng được bồi hoàn phí tổn.

Quyền của người gây quỹ gồm:

 • Được chủ tịch HĐQT hoặc VT cho biết mọi vấn đề cần biết để có thể dại diện IVNF về mọi phương diện khi trình bầy với người hảo tâm;
 • Hoạch định chương trình gây quỹ và thực hiện sau khi có sự đồng ý của CT HĐQT hoặc VT;
 • Được IVNF hỗ trợ phương tiện;
 • Được bồi hoàn phí tổn khiêm tốn.

Trách nhiệm của người gây quỹ gồm:

 • Phải biết hết mọi chi tiết trung thực về IVNF trước khi hoạch định chương trình gây quỹ;
 • Không ký giấy nhận trách nhiệm của IVNF với ai nếu không có sự đồng thuận trước của CT HĐQT hoặc VT;
 • Yêu cầu VT hoặc CT HĐQT cho thêm chi tiết khi người ân nhân muốn biết thêm chi tiết mà BGQ chưa sẵn có;
 • Không gây tổn phí quá đáng so với số tiền gây được trong tiến trình gây quỹ;
 • Gửi ngay tiền gây được vào chương mục của IVNF và biên thư cho Ct HĐQT ký cảm ơn ân nhân;
 • Báo cáo về kết quả một cách rõ rang;
 • Ghi các phí tổn để được bồi hoàn. 

10.5 Ban Thanh Tra (BTT)

BTT do HĐQT bổ nhiệm, gồm tối đa là ba người độc lập với nhau và với mọi chức vụ của IVNF. BTT có nhiệm vụ kiểm tra phẩm chất, việc sử dụng tiền bạc và cách làm việc của BĐH, BGQ và ngay cả HĐQT. Thanh tra (TT) phải là người có tài tìm ra những sai trái và có can đảm nói thật, nói thẳng trong báo cáo lên HĐQT với mục đích sửa sai các vi phạm và làm tốt cho sự trong sáng, minh bạch, tuân thủ luật lệ của IVNF và pháp luật.

Quyền của TT gồm:

 • Xem xét mọi tài liệu liên quan tới vấn đề thanh tra;
 • Phỏng vấn mọi nhân vật có liên hệ tới vấn đề thanh tra;
 • Báo cáo trực tiếp hay qua văn bản những nhận xét và bằng chứng;
 • Chi phí vừa phải trong việc thanh tra;
 • Nhận tiền thù lao và bồi hoàn phí tổn.

Trách nhiệm của TT gồm:

 • Khảo sát, tìm kiếm bằng chứng, phân tích vấn đề một cách chu đáo và rõ ràng;
 • Phỏng vấn một cách cẩn thận và để ý đến các vấn đề nhậy cảm và quyền riêng tư của cá nhân;
 • Báo cáo kết quả cẩn thận và có bằng chứng;
 • Bảo mật tin tức và tên những người liên hệ.

Điều 11: Thành Viên, Cộng Tác Viên và Tình Nguyện Viên

Thành viên (TV) của IVNF là người hoặc tổ chức ủng hộ IVNF bằng thì giờ, tiền bạc, tâm lực và trí lực và được BĐH mời tham gia IVNF. TV có quyền ứng cử và bầu cử các chức vị của IVNF và có nhiệm vụ bảo vệ sự trong sáng và danh dự của IVNF. TV không phải đóng niên liễm nhưng hằng năm được yêu cầu đóng góp tiền bạc, thì giờ và tâm lực cùng trí lực cho IVNF.

Cộng tác viên (CTV) và tình nguyện viên (TNV) là người được mời tham gia vào các hoạt động của BĐH. Họ có thể không là thành viên của IVNF. Trừ phi có giấy ủy nhiệm của VT hoặc CT HĐQT, không TV, CTV hoặc TNV nào được phép tự nhận là tiếng nói chính thức hay bán chính thức của IVNF tại bất cứ đâu.

CHƯƠNG IV

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 12: Lĩnh vực hoạt động

IVNF hoạt động trong mọi lĩnh vực liên quan đến việc phát triển và xây dựng Việt Nam tương lai để từng bước đạt các mục đích giúp Việt Nam càng ngày càng có nhiều người cảm thấy hạnh phúc theo 7 yếu tố an ninh của Liên Hiệp Quốc. Bẩy yếu tố này là: có điều kiện kinh tế, thực phẩm, sức khỏe, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, môi trường thiên nhiên tốt, và môi trường chính trị tốt. Mọi hoạt động của IVNF đều nhắm vào tương lai dài hạn của Việt Nam, và hiểu rằng các hoạt động ngắn hạn có hệ thống là cần thiết để tiến tới tương lai dài hạn.

Điều 13: Nội quy và Chương Trình hành động

IVNF có nội quy riêng do VT soạn thảo và HĐQT chấp thuận. Nội quy này tiết chế cung cách làm việc, ứng xử và đạo đức công việc của mọi TV, CTV, TNV và nhân viên.

IVNF có các chương trình hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn do HĐQT quyết định và BĐH, BCV, BGQ, và BTT thực thi. Các chương trình này được công bố công khai hằng năm nhưng HĐQT giành quyền sửa đổi tùy thực tế và ngân sách. Mỗi khi có sửa đổi thì HĐQT sẽ bạch hóa qua các công cụ truyền thông của IVNF.

CHƯƠNG V

GIẢI THỂ

Điều 14: Điều kiện giải thể

IVNF sẽ giải thể trong những trường hợp sau:

 • Vi phạm nghiêm trọng pháp luật tới mức phải giải thể;
 • Tự giải thể theo quyết định của HĐQT vì bất cứ lý do nào.

Điều 15: Thủ tục giải thể

 • Việc giải thể do HĐQT quyết định với ít nhất 2/3 số phiếu của tất cả các TV HĐQT. Các TV vắng mặt có thể bỏ phiếu bằng thư hoặc qua Internet có bảo chứng là trung thực. CT HĐQT có nhiệm vụ thu phiếu của mọi TV HĐQT.
 • Trong tiến trình giải thể, IVNF phải kết thúc tất cả những trách nhiệm và giao kèo còn đang dang dở và phải thanh toán minh bạch về tài sản. Việc này phải có BTT chứng thực. Sau mọi thanh toán, nếu còn tài sản thì IVNF sẽ đóng góp cho các tổ chức phi vụ lợi do HĐQT lựa chọn.
 • CT HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục hành chánh theo qui chế của pháp luật.

CHƯƠNG VI

THI HÀNH

Điều 16: Tổng số chương và điều

Văn kiện này gồm 6 chương và 17 điều.

Văn kiện này có hiệu lực kể từ ngày IVNF được chính thức công nhận bởi U.S. Internal Revenue Service.

Điều 17: Điều kiện sửa đổi và bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung văn kiện này do HĐQT thực hiện khi có sự yêu cầu của 51% TV của HĐQT. Tài liệu mới phải có sự đồng ý của 2/3 tất cả số TV HĐQT.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: