Posts tagged ‘TS Trần Hữu Quang’

18.11.2011

Hướng Đến Một Khái Niệm Khoa Học Về Xã Hội Dân Sự

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: TS Trần Hữu Quang
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 4 (140), 2010

Tóm Tắt
Ở Việt Nam gần đây, cách hiểu về khái niệm “xã hội dân sự” thường chịu ảnh hưởng bởi những định nghĩa của một số tổ chức quốc tế. Khái niệm này có lúc được hiểu như đồng hóa với các hiệp hội và tổ chức xã hội, có lúc được coi như một mô hình

read more »