Posts tagged ‘Đập Xayabury’

24.11.2011

Xayabury Những Điều Chưa Được Nói Đến

bởi tuonglaivietnam

Sông Mê Kông là nguồn sống của hàng trăm triệu người.

Tác giả: TS Tô Văn Trường
@IVNF

Trên thế giới tất cả các nước đều muốn khai thác sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước thành những giá trị cho chính mình và các cộng đồng xung quanh. Gần đây, sự kiện có tính thời sự liên quan đến việc nước Lào muốn xây dựng đập thủy điện Xayabury

read more »