Archive for Tháng Mười 2nd, 2012

02.10.2012

Xã hội dân sự và dân chủ

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn: hochoidanchuvn (vdlc.org)

Trước hết cần phân biệt vai trò của Xã Hội Dân Sự (XHDS) trong một nền dân chủ và vai trò của XHDS trong một cuộc chuyển đổi dân chủ.

Vai trò của XHDS trong một nền dân chủ

Cho đến khoảng những năm 80, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào phân tích vai trò của XHDS trong một nền dân chủ. Gabriel và Verba cho rằng mảng XHDS gắn với các hoạt động chính trị có vai trò thiết yếu đối với nền dân chủ. Chúng làm tăng hiểu biết của người dân, giúp họ bỏ phiếu hiệu quả hơn và tham gia nhiều hơn vào hoạt động chính trị, qua đó góp phần giám sát hoạt động của nhà nước

read more »