Archive for Tháng Mười 1st, 2012

01.10.2012

Giáo dục về đạo đức và xã hội

bởi tuonglaivietnam

Bài thuyết trình của Bác Sĩ Maria Montessori, tại Đại Hội Nghị Montessori, Edinburgh năm 1938

Nghiem P. M dịch

Trong vấn đề đạo đức, có một sự mơ hồ tương tự như trong vấn đề về tự do. Trên hết, đạo đức thường được xem là cái gì biến thiên theo các thời đại và điều kiện của đời sống, nên rất khó mà tiên đoán được trong giáo dục.

Ngày nay, người ta thường xem việc bàn luận về đạo đức hoặc tôn giáo là một chuyện cổ lổ xỉ và lỗi thời. Thật vậy, vào thời đại này, người ta cảm thấy rằng nhằm tôn trọng ý kiến của người lớn, ta không nên cho trẻ em có ý kiến.Thật là lạ lùng và vô lý khi ta nghĩ rằng để tôn trọng cảm nghĩ của người lớn, chúng ta phải  tước bỏ một sự hổ trợ rất cần thiết đối với trẻ em.

read more »